Když na zmrzku, tak NA ZMRZKU!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

     OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek http://www.nazmrzku.cz nebo telefonické linky +420 702 895 633.

Všeobecné obchodní podmínky

Obsah

1.1.       Úvodní ustanovení

1.2.       Obecné informace

1.3.    Obecné informace k dopravě a platbě

1.4.       Metody doprava a způsoby platby

1.5.       Změna doby doručení a ceny

1.6.        Autorská práva

1.7.       Věrnostní systém

1.8.       Záruka a reklamace

1.9.       Závěrečná ustanovení

1.1.        Úvodní ustanovení

1. Prodávající a provozovatel pro oblast Hradec Králové a blízké okolí: JIMAK s.r.o., se sídlem Durychova 1388/12, Nový Hradec Králové, 500 12, IČ 04906390 , DIČ CZ04906390 , vedená u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 35989, další kontaktní údaje [email protected]  V případě, že se podmínky vztahují na prodávajícího (provozovatel), je v podmínkách označen jako NA ZMRZKU.

2. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod http://www.nazmrzku.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

3. Spotřebitel – kupující fyzická nebo právnická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s NA ZMRZKU nebo s ním jinak jedná. Strana smlouvy nebo také účastník NA ZMRZKU nebo kupující.

1.2.        Obecné informace

1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je  prezentováno na internetových stránkách http://www.nazmrzku.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.

2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.

3. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky – telefonické číslo pro objednávky je +420 702 895 633, nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách http://www.nazmrzku.cz) bude u NA ZMRZKU uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro NA ZMRZKU nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.

4. NA ZMRZKU si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. NA ZMRZKU si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).

5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

8. Přijetím objednávky ze strany NA ZMRZKU je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany NA ZMRZKU za přijatou, pokud NA ZMRZKU nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany NA ZMRZKU ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem NA ZMRZKU. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je NA ZMRZKU oprávněna objednávku zrušit (stornovat).

9. Receptury zmrzlin a dalších produktů jsou dané, pro případnou změnu ingrediencí slouží možnost při objednávce v e-shopu NA ZMRZKU tuto ZMRZKU upravit, a to buď ubráním, nebo přidáním ingredience. Na poznámky nebude brán zřetel a spol. NA ZMRZKU není povinna o tomto zákazníka informovat.

10. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V provozovnách NA ZMRZKU nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

1.3.        Obecné informace k dopravě a platbě

1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.

2. Nepřevezme-li kupující zboží a NA ZMRZKU vzniknou z tohoto důvodu náklady, je NA ZMRZKU oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 490,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není NA ZMRZKU povinna zboží předat.

3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

4. Cena zboží je včetně obalu.

1.4.        Metody doprava a způsoby platby

1. Způsoby platby: platba platební kartou při předání, platba hotově při předání, platba kartou je možná online předem na našich webových stránkách. Náklady na způsob platby nejsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou, než je 1000,-Kč nahlásit při objednávání. Platbu kartou je třeba nahlásit při objednávání.

3. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům.

4. Způsoby dodání: kurýrní službou (náš rozvoz)  79,- Kč

5. Doba rozvozu: Hradec Králové a okolí : Po – NE 13:00 – 18:00hod

6. Náklady na dodání: Osobní odběr 0 Kč, Kurýrní službou (náš rozvoz)  79,- Kč

7. Místa pro osobní odběr: NA ZMRZKU, V Kopečku 163 500 02 Hradec Králové

1.5.        Změna doby doručení a ceny

1. NA ZMRZKU si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je NA ZMRZKU i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

2. Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) NA ZMRZKU neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc – v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.

1.6.         Autorská práva

1. Společnost JIMAK s.r.o. je vlastníkem značky NA ZMRZKU a webu NAZMRKU.cz.

2. Web NAZMRKU.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. JIMAK s.r.o. vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu NAZMRZKU.cz..

3. Obsah webu NAZMRZKU.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil JIMAK s.r.o. předem souhlas.

1.7.        Věrnostní systém

1. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.

2. NA ZMRZKU si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.

1.8.        Záruka a reklamace

1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit NA ZMRZKU neprodleně poté, co se o vadě dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.

2. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. NA ZMRZKU je oprávněna rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.

3. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.

4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,

a)došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b)použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c)nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím

d)spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující NA ZMRZKU, co ještě vrátit může, a dá NA ZMRZKU náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6. NA ZMRZKU odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).

7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí NA ZMRZKU.

8. Reklamaci vyřídí NA ZMRZKU neprodleně. O průběhu reklamace NA ZMRZKU kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).

9. Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), nebo osobně na provozovně, odkud bylo zboží dovezeno (uvedeno na účtence). Provozovna: NA ZMRZKU, V Kopečku 163, 500 03 Hradec Králové

10. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by NA ZMRZKU již při uzavření kupní smlouvy věděla, nebo musela vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).

11. Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:

a) odstranění vady dodáním nové věci

b) odstranění vady

c) přiměřená sleva z kupní ceny

d) odstoupení kupujícího od smlouvy

12. Pokud kupující nesdělí NA ZMRZKU výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady NA ZMRZKU, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu NA ZMRZKU, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

13. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy) Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:

a) odstranění vady

b) přiměřená sleva z kupní ceny

14. Neodstraní-li NA ZRMZKU vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění závady.

1.9.        Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 16.3.2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.